Gesicht gëtt no 7 Gänsen an 11 Inten déi all zesummen virun zwee Deeg zu Iechternach mat der Sauer fortgerappt goufen. Wien eppes vun den Déiercher weess, den Telefon vum Proprietär: 671 535 433