Wat maach dir dann de WE: Wäit goen geet jo net, awer elo hätt ee jo Zäit eng Sprooch ze léieren. Wéi wier et mat Lëtzebuergesch. T'muss jo keng Friemsprooch sinn, mee fir déi meescht vun eis, d'Mammesprooch. Beim Jérôme Lulling geet dat souguer spillerech.

28/03/2020 Jérôme: Lëtzebuergesch léieren