Mat méi Sport an Beweegung an der Schoul, an enger gläichzäiteger Reduktioun vun de Stonnen an de Basisfächer, bleiwen d'schoulesch Resultater d'nämmlecht respektiv ginn esouguer besser, dat huet eng Etüd vun der Universitéit vum Quebec a Kanada erausfonnt. Hei zu Lëtzebuerg fänkt een sech lues awer sécher un, ëmmer méi bewosst ze ginn, d'Qualitéit vun der Ausbildung vun de Leit, déi de Kanner de Goût um Sport an un der Beweegung an de formalen an non-formalen Strukturen solle vermëttelen, muss stëmmen, Franky Hippert:

14/01/2020 18h20 Sport a Beweegung wichteg

Den Dan Kersch ass elo zanter engem decke Joer Sportminister. Op verschidde Plazen war ze héieren, datt dee Beräich, net dem dann Kersch säi gréissten Dada wär:
cut
Et ass extrem wichteg de Kanner vun Klengtem un, am beschten schonn an de Crèchen an duerno am Precoce an am Préscolaire, de Goût un der Beweegung an um Sport ze ginn:
cut
Zanter dësem Joer gëtt et eng Plate-form mat de Maison Relaisen an der Lasep, wou awer weder de Sportministere nach d'Eneps déi fir d'Formatiounen vun de Leit Responsabel ass, dra sinn:
cut
Am Fondamental, fréier Primärschoul genannt, gëtt et jo eng Penurie beim Léierpersonal. D'Fro stellt sech jo do, ob d'Schoulmeeschteren an d'Jofferen, sech net op d'Basisfächer sollte konzentréieren, an Fächer wéi Sport oder Musek, vun Leit gehalen gëtt, déi och déi richteg Formatioun dovun hunn, dozou den Sportminister Dan Kersch:
cut
D'Etüd an Kanada huet op jidferfall bewisen, Sport an Beweegung maache schlau.