FLASS, esou heescht déi Associatioun déi sech zu Lëtzebuerg fir de Gesondheetssport asetzt.
Chronesch krank Leit sollen duerch Sport a Beweegung eng besser Liewensqualitéit kréien.
Sport ass hei en Universal-Medikament, wat bei wäit méi Krankheeten hëlleft, wéi dacks ugeholl.
Esou treffen sech z.b. ëm déi 600 Leit reegelméisseg fir zesummen - a medezinesch gutt encadréiert - Sport ze maachen.
Dat alles ass awer an dësen Zäiten net esou einfach, Guy Seyler:

10/12/2020 BAND 17h50 Gesondheetssport