Wann den Alain Atten dobaussen ënnerwee ass da passt hien ganz genee ob de gebrauch vun der Lëtzebuerger Sprooch ob. Och haut huet hien erëm e Wuert wat hien esou héieren huet. Et kann direkt ob e puer Manéieren benotzt ginn.

08/04/2019 Sproochmates Alain Atten (eng Échelle)