Den Alain Atten huet et haut mat der Bommel, wat domadder gemengt ka sinn? Abee eise Sproochmates weess dëst genee dëst Déierche wat flitt ze erklären

06/06/2019 De Sproochmates Alain Atten (E Bommel)