Haut geet et beim Alain Atten ëm de Plateau awer net ëm de Plateau dee mer aus der Restauratioun kennen. Et geet hei éischter ëm eng Bühn.

17/06/2019 De Sproochmates Alain Atten (E Plateau)