Bei ville Leit ass no engem gudden Iessen ëmmer nach Plaz fir en Dessert. Do hu mer dann och schonn eist Wuert wat mer dacks benotzen, eis awer net weider d'Fro stellen wou d'Wuert dann eigentlech hierkënnt. Dat huet den Alain Atten awer elo gemaach. Villäicht ass him d'Iddi d'Wuert ze erklären jo grad  beim Dessert komm.

24/06/2019 Sproochmates Alain Atten (en Dessert)