Haut kann een dem Alain Atten am Sënn vum Wuert nolauschteren.

07/08/2019 De Sproochmates Alain Atten (lauschteren)