Den Alain Atten huet sech déi kéier un der RTL Dictée inspiréiert fir d'Wuert vun Haut ze erklären. Et geet em de "Concours".

12/08/2019 De Sproochmates Alain Atten ( Concours )