"Passare", esou heescht Passage am Latäineschen. Et gëtt benotzt fir en Duerchgang ze beschreiwen. Den Alain Atten hat awer Krämpes fir d'Wuert a sengen Dictionnairen ze fannen. Haut gëtt et awer bal keen deen de Passage vum Knuedler net kennt. Dacks fält och d'Wuert "Duerchgang-Verkéier, jee et gëtt vill där Passagen.  

19/08/2019 De Sproochmates Alain Atten (Passage)