Den Alain Atten huet d'Gefill dass et soss näischt méi gëtt wéi "Delaien", also gëtt emol gekuckt wat et mat deem Wuert op sech huet.

09/09/2019 De Sproochmates Alain Atten ( En Délai )