Eppes wat mer alleguer maachen ouni vill nozedenken: Schwätzen! Den Alain Atten geet der Saach op de Grond.

11/09/2019 De Sproochmates Alain Atten ( schwätzen )