Haut huet sech eise Sproochmates mam ''Déngen'' an den Alain Atten erkläert d'Verb déngen.

02/10/2019 Sproochmates Aliain Atten (Déngen)