Kee lieft déi Lëtzebuerger Sprooch esou ewéi den Alain Atten. Déi Kéier huet e sech mam Wuert 'splécken'.

09/10/2019 De Sproochmates Alain Atten (splécken)