Entweder et geet engem e Späicherliicht op oder net. Hoffentlech! Abee den Alain Atten erkläert eis haut, wou de Sprooch: Do geet engem eng Späicherliicht op!

27/11/2019 De Sproochmates Alain Atten (Eng Späicherliicht)