Bei deene Meeschte steet den Apparat an der Kichen oder am Keller. Do lagert ee Liewensmëttel a Gedrénks dran, verschidde Leit maache souguer Kosmetikartikelen dran. Wat Saachen? A kee Frigidaire fir se dranzemaachen.

06/01/2020 Sproochmates Alain Atten (De Frigidaire)