Op al Ausdréck, Spréch, Brauchkalenner oder Seechen, eise Sprochmates, deen ass ëmmer virbäi wann et ëm d'Lëtzebuerger Sprooch geet, an en hält sech haut dru wéi de Geck un de Bengel, dass dat och bei eis hänke bleift.

12/02/2020 Sproochmates Alain Atten (sech drunhale wei de Gëck un den Bengel)