Den Alain Atten hëlt eis erëm mat an d'Welt vun der Lëtzebuerger Sprooch. Wou komme wéi eng Ausdréck hir, a wéi eng verschidde Bedeitunge kënnen se hunn? Haut ass de Sproochmates empechéiert.

16/03/2020 Sproochmates Alain Atten (empêchéiert)