Eise Lëtzebuerger Sproochekenner huet sech haut mam Wuert ''dauschen''. Dat Wuert huet dach eng Evolutioun matgemaach, den Alain Atten erkläert:

27/04/2020 Sproochmates Alain Atten (Dauschen)