Den Alain Atten erzielt haut vun engem Feierdag, vun deem wuel déi mannst vun eis schonn mol eng Kéier eppes héieren hunn.

17052020 Sproochmates Haerafferdag

Iwwregens den 21. Mee ass dëst Joer Christi Himmelfaart. Et kann dann och mol virkommen, datt déi 2 Feierdeeg, den 1. Mee a Christi Himmelfaart openee falen. Dat wier am Joer 2160 de Fall. Ma Christi Himmelfaart an den neie Feierdag Europadag falen awer schonns éischter zesummen an dat am Joer 2024.