Den Alain Atten ass dee Spezialist fir al Lëtzebuergesch Ausdréck a Riedensaarten. Haut erkläert eis de Sproochmates di alternativ Nimm fir de Mount Mee, do wier schonn s mol dem Oktavmount.

24/05/2020 De Sproochmates: Aner Nimm fir de Mee