Lëtzebuergesch ass eng flott Sprooch a fir dass mir déi vill Spréch net vergiessen, dofir suergt eise Sproochmates Alain Atten.

08/07/2020 Sproochmates Alain Atten (Bal ass nach wäit vu Wal)