Wann een dat huet, dann dierft eppes net mat engem stëmmen.

06/08/2020 Sproochmates Alain Atten (D'Männercher gesinn)