Et ass decidéiert ginn datt et dës Kéier beim Sproochmates ëm decidéiere geet. Domat ass den Alain Atten erëm bei der Serie vun de geléinte Wierder. Da si mir mol gespaant wéi et zu dëser Decisioun komm ass.

14/09/2020 Sproochmates Alain Atten (décidéieren)