Déi do ass net vu schlechten Elteren. Et héiert een dee Sproch alt emol falen. Haut erkläert eis den Alain Atten wou en dann iwwerhaapt hier kënnt. 

16/09/2020 Sproochmates Alain Atten (net vun schlechten Elteren)