An der Serie vun de geléinte Wierder loosse mir eis dës Kéier net stéieren. Den Alain Atten derangéiert dat weider och net.

21/09/2020 Sproochmates Alain Atten (dérangéieren)