Muncher ee geet an de Keller fir ze laachen. A wat ass mam Späicher? Ass et do och sou witzeg? Dem Alain Atten geet op alle Fall eng Späicherliicht op.

30/09/2020 Sproochmates Alain Atten ( EngSpäicherliicht Geet Op )