Mol erëm e flotte Sproch vum Sproochmates, dofir musse mir awer mam Feier spillen. Well, do wou et dämpt, do ass och Feier.

28/10/2020 Sproochmates Alain Atten (wou et dämpt, do ass Feier)