Enquêtë gi bei der Police gemaach, et ginn awer och Enquêten iwwer Telefon gemaach. Den Alain Atten verréit wéi dat geléinte Wuert de Wee an d'Lëtzebuergescht fonnt huet.

16/11/2020 De Sproochmates Alain Atten Eng Enquête