Heiansdo geet den Alain Atten ganz wäit an der Zäit zeréck. Alt Gemälleg kenne wuel nach déi wéinegst. De Sproochmates erkläert eis Wuert an d'Ëmgeréits.

06/01/2021 De Sproochmates Alain Atten - Alt Gemälleg!