Haut ass ee vun deenen Deeg wou ee sech éischt Gedanken iwwer ee laange Kalzong maache kann. Ob elo e Kuerzen oder awer e Laangen, ëm de Kalzong geet et beim Alain Atten.

11/01/2021 De Sproochmates Alain Atten - De Kalzong