Geléinte Wierder maachen e groussen Deel vun eiser Sprooch aus. Mol aus dem Franséischen, mol aus dem Däitschen. Dës Kéier geet et beim Alain Atten ëm recuperéieren.

19/04/2021 De Sproochmates Alain Atten - Récupéréieren