Déi nei Woch gëtt formidabel beim Alain Atten. An domat wiere mir beim Stéchwuert vun dëser Emissioun; formidabel, deemno e geléinte Wuert.

26/04/2021 De Sproochmates Alain Atten - Formidabel