Wann ee fir eppes zoustänneg ass, gräift ee gären op e geléinte Wuert zeréck; entweder et ass ee verantwortlech oder responsabel. Wéi sech dat 2. Wuert an eis Sprooch verlaf huet, erkläert den Alain Atten.

03/05/2021 De Sproochmates Alain Atten - Responsabel