Dee gesäit d'Männercher beim Comptoir, anerer benotzen dësen Ausdrock fir engem ze soen dass ee vum Lämmes gebass ass. Dem Alain Atten no kennen net méi all ze vill Leit dësen Ausdrock. Héich Zäit en emol erëm opliewen ze loossen.

02/06/2021 De Sproochmates Alain Atten (D'Männecher gesinn)