Den 20. Juli ass Margréidendag, en Dag, deen sou munch engem näischt méi seet. Gutt, datt mir den Alain Atten hunn, dee bréngt eis den Dag méi no.

18/07/2021 De Sproochmates Alain Atten - Margréidendag