Wann een et richteg hëlt, gëtt et net nëmmen ee Jakobswee. E Mann dee sech an där Matière auskennt, ass den Alain Atten, deen och scho selwer op deene Weeër ënnerwee war. A wann e scho bei Thema ass, kann de Sproochmates och nach e puer Wierder iwwer de Jakobsbam verléieren.

20/10/2021 De Sproochmates Alain Atten - Jakobswee a Jakobsbam