Wier et net mol erëm un der Zäit fir en Hellegen oder eng Helleg? Dach! Déi Helleg Catherine ass haut am Viséier vum Sproochmates. Et geet ëm de Katréngendag.

19/11/2021 De Sproochmates Alain Atten - Katréngendag