Et ginn allerlee Manéiere fir op eng brenzeleg Situatioun hinzedeiten. Den Alain Atten spillt an deem Sënn mam Feier. De Sproochmates iwwert de Sproch "wou et dämpt, do ass Feier".

01/12/2021 De Sproochmates Alain Atten - wou et dämpt, do ass Feier