E Phenomen dat mir virun allem am Wanter begéinen, ass dem Sproochmates säin Uleies dës Kéier. Op däitsch wier et Taureif, op franséisch givre; den Alain Atten erkläert firwat mir dofir Bromee soen.

10/01/2022 De Sproochmates Alain Atten (Brommee)