Wann eng Wiss gutt naass ass, stinn d'Chancë relativ gutt fir Bulli ze begéinen. De Bulli, respektiv de Brulli, well sou kann een och dofir soen, ass haut d'Thema beim Sproochmates.

17/01/2022 De Sproochmates Alain Atten - Brulli