Geléinte Wierder, sou kënne mir déi nächst Minutte beschreiwen. Abee haut hu mir e Wuert derbäi an do gëtt et schwéier anescht dofir ze soe wéi elo esou, Detailer wéi gewinnt vun eisem Sproochmates Alain Atten.

09/05/2022 De Sproochmates Alain Atten - eng Tranche