Déi eng feieren en am Januar, déi aner am Juni. Tony, Tunn, Antoine ... Wat den Hellegen Antonius mat Schwäin a Schnéi ze dinn huet: Den Alain Atten befaasst sech haut mam Antunnendag

22/01/2023 Sproochmates Alain Atten (Antunnendag)