Gutt Laun a vill Generositéit, dat fält engem zu Niederanven direkt op.
Veräiner hu sech vill Méi gemaach an der Pandemie esou gutt et gaangen ass getrotzt. Vum Kierchechouer bis bei Pompjeeën gouf sech mobiliséiert fir de Kont vun der 20. Editioun vum Televie gutt ze fëllen.

07/05/2022 Télévie Nidderaanven
RTL