Let's make it happen geet an d'Verlängerung. Dei néi Nation Branding Campagne vum Ausseministère wëll an de Joren   2021 bis 2025 besonnesch op Kreativitéit, Diversitéit an Nohaltegkeet setzen. Fir de neien Aktiounsplang sinn 1,5 bis 1,8 Millioune Euro virgesinn. Chris Meisch

30/06/2021 Image de marque Lëtzebuerg 18h20 meisch