D'Agrarreform schreift sech an an d'Kontinuitéit, soen d'Landjugend an d'Jongbaueren. Fir si dierf mat der Reform vun der europäescher Agrarpolitik awer nach net Schluss sinn. Si plädéieren fir krisefest Betriber, déi breet opgestallt sinn.
Anengems sinn se op de Strategieplang vun den eenzelen Memberlänner gespaant, Dany Rasqué.

30/06/2021 Baueren Agrarreform fir Internet