Wéinst de neie Contrainten duerch de Covid huet och d‘Croix rouge sech hei zu Lëtzebuerg missen upassen. D’Hëllefsorganisatioun huet haut e nationale Bilan gezunn. An éischter Stelle mécht se op déi sozial a psychologesch Konsequenzen opmierksam, déi d’Kris an de nächste Méint a Jore wäert hunn. Chris Meisch

07/07/2021 Bilan Croix Rouge Reportage: ChrisMeisch (INTERNET)