Mat 1,7 Milliarden Euro engagéiert sech de Staat an de nächste 4 Joer fir d'Fuerschung hei zu Lëtzebuerg ze ënnerstëtzen. Entspriechend Konventioune goufen de Moie mat der Uni Lëtzebuerg an den ëffentleche Fuerschungsinstituter ënnerschriwwen. D'Claudia Kollwelter mat den Detailer:

13/01/2022 Konventiounen Fuerschung 18h20 - Rep. Claudia Kollwelter

D'Zil wier et weiderhin, datt Lëtzebuerg sech och international Visibilitéit verschaaft. Dat huet den Héichschoulminister Claude Meisch ënnerstrach. Nieft der Uni Lëtzebuerg goufen och Konventioune mam Luxembourg Insitut of Health, mam LIST, dem LISER an dem Fonds national de Recherche ënnerschriwwen. Ronn 3000 Fuerscher schaffen zu Lëtzebuerg, an déi hunn och an der Pandemie e wichtege Rôle gespillt, zum Beispill mam Large Scale Testing oder den Analyse vun de Kläranlagen. D'Fuerschung misst weider onofhängeg bleiwen huet de Claude Meisch betount, an awer goufe fir déi nei 4-Joresperiod gemeinsam Missiounen definéiert:

 

D'Digitaliséierung au serive vun enger personaliséierter Medezin. Eng zweet Missioun ass de Fintech. Eng drëtt Missioun ass am Beräich vun der Educatioun, der Formatioun an de Kompetenze vum 21. Joerhonnert. An déi véiert ass den défi climatique an énergétique 

 

Eng weider Neierung ass en weideren interdisziplinären Zenter :

 

Ronderëm d'Ëmwelt-Systemer, wou et drëm geet de ganze Volet vun der Nohaltegkeet ze thematiséieren. D'Uni wäert sech do positionéieren. Dat evitéiert awer net dat de LIST op der anerer Säit en Zenter ronderëm den Hydrogen wäert lancéieren. Well se do ganz staark opgestallt sinn an eng Kompetenz ass déi am LIST ass an déi zwee Acteuren an Zukunft sollen enk zesumme schaffen.

 

Nieft den 1,7 Milliarde sollen d’Instituter awer och aner finanziell Quellen unzéien huet den DP Minister ënnerstrach. Dofir ass och en Deel vum staatleche Finanzement doru gebonne – erfëllen d’Instituter dëse Krittär sinn zousätzlech 35 Millioune Bonus virgesinn :

 

Wou mer da Joer fir Joer eng Tranche kënne fräi ginn un déi Instituter déi un internationalen Ausschreiwungen deel geholl hunn an duerch hir Kompetenz a Qualitéit en Zouschlag vum Finanzement kréien.

 

Dat wier duebel sou vill wéi nach an der Period virdrun huet de Claude Meisch betount.