Den Alwin de Prins gëtt deen 1. Direkter vum LIHPS, dem sougenannte Lëtzebuerger Sport-Héichleeschtungszentrum.

Dëst huet de Verwaltungsrot dovun unanime decidéiert. De fréiere Schwëmmer an Olympionik fänkt den 1. Juni beim "Luxembourg Institute of High Performance in Sports" un. Den de Prins, deen nach bei enger Bank schafft, ass aktuell och nach am Verwaltungsrot vum Lëtzebuerger Comité Olympique. Den LIHPS ass eng a.s.b.l., wou de COSL, de Staat an d'Gesellschaft vun der Lëtzebuerger Sportmedezin dra sinn.